پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۸۵۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
۱۳:۵:۵۱
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات  موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه ، بترتیب زیر اقدام ن ...
کد خبر : ۸۵۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
۱۲:۵۹:۱۲
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی"فوق" به شماره مناقصه 9940118 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کد خبر : ۸۵۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 
۱۳:۱:۳۲
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه س-1401-11 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کد خبر : ۸۵۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ 
۱۴:۵۰:۴۰
تعميرات اساسي 20000 ساعته 3 دستگاه توربين زاريا مدل DJ59/UGT16000 به همراه تامین و بازسازی قطعات
کد خبر : ۸۵۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
۱۳:۳:۴۶
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت
کد خبر : ۸۵۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 
۱۳:۴۹:۵
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی"فوق" به شماره مناقصه 3572800011 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کد خبر : ۸۵۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ 
۱۳:۵۱:۱۲
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه ج-1401-04 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کد خبر : ۸۵۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ 
۱۴:۴۳:۵۵
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه س-1401-10 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
صفحه1از3123.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0