پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۴۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
۹:۵۲:۴
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه س-1400-23 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کد خبر : ۷۳۹۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
۷:۸:۲۷
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط و مستعمل خود مطابق شرایط مشروحه ذیل و بصورت یکجا مزایده عمومی را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با ش ...
کد خبر : ۷۲۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۷:۲۷:۹
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه س-1400-01 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کد خبر : ۷۱۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 
۱۱:۵۶:۲۲
مناقصه عمومی خدمات تعمیرات، نگهداری و سرویس سیستم های سرمایش و گرمایش به همراه تامین قطعات مورد نیاز در منطقه 5 عملیات انتقال گاز
کد خبر : ۷۴۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
۸:۱۲:۲۶
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی فوق به شماره مناقصه ج-1400-09 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فر ...
کد خبر : ۷۳۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ 
۷:۱۱:۲۰
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط و مستعمل خود  مطابق شرایط مشروحه ذیل مزایده عمومی را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 10 ...
کد خبر : ۷۲۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۷:۲۴:۴۸
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی فوق به شماره مناقصه س-1400-24 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کد خبر : ۷۱۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ 
۰:۸:۱۹
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0